Skip to main content

You are here

High School Basketball

                  

 

 

 

              

 

 

 

 

 VARSITY BOYS  

 VARSITY GIRLS  

NOV. 25 vs SHAPE

L 22-29

W 13-11

NOV. 26 vs AFNORTH

W 31-17

W 21-7

Dec. 2 -3 vs ASP

W 51-19

W 39-29

W 31-14

W 39-25

Jan. 13 -14 @ ASH

L 43- 54

L 36- 47

L 29- 41

L 7- 34

Jan. 17 vs ISB

W 52-35

L 33-35

Jan. 20 vs ASL

W 59-56

L 14-48

Jan. 21 vs ASL

L 52-53 L 20-53

Jan. 23 vs BSB

W 47-30 L 24-26

Jan. 27-28 vs ISH

W 49-28

W 47-33

 

Jan. 31 vs AIS

W 46-29 W 29-16
Feb. 3-4 vs BIS

W 48-35

W 41-22

W 34-14

W 32-30

Feb. 10-11 vs Cobham

L 58-79

L 17-34

L 7-33

Feb 11 vs North School

L 39-71  

Feb 14 vs BAS

W 65-32 W 30-18

Feb 16 vs BSB 

  W 18-12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JV BOYS  

 JV GIRLS  

NOV. 25-26 vs SHAPE

W 21- 19

L 20-29

W 15-4

W 19-2

Dec. 2 -3 vs ASP

W 56-10

W 50-9

L 16-26

W 24-18

Jan. 13 -14 @ ASH

W 33-18

W 31-24

L 11-46

W 33-27

Jan. 17 vs ISB

W 53- 18

L 44-10

Jan. 27-28 vs ISH

W 43-26

W 35-29

 

Jan. 31 vs AIS

W 45-35

W 44-6

Feb. 3-4 vs BIS 

W 50-33

W 32-16

W 28-27

W 25-17

Feb 16 vs BSB Varsity

L 45-46